Thông báo về người nước ngoài đến làm việc - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
   
Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
   
Người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam

d. Cách thức thực hiện:
   
Trực tiếp tại Sở Lao động thương binh và xã hội nơi người nước ngoài đến làm việc

đ. Thời hạn giải quyết:
   
Trước ngày dự kiến người nước ngoài đến làm việc

e. Kết quả thực hiện:
   
Thông báo về người nước ngoài đến làm việc

g. Trình tự thực hiện

Bước 1
  
Khi người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (không phải tỉnh, thành phố thường xuyên làm việc) từ 10 ngày liên tục trở lên hoặc 30 ngày cộng dồn trong 1 năm thì người sử dụng lao động hoặc phía đối tác Việt Nam phải thông báo bằng văn bản về người nước ngoài đến làm việc với Sở Lao động thương binh và xã hội nơi người nước ngoài đến làm việc

h. Thành phần hồ sơ

- Văn bản về người nước ngoài đến làm việc, với nội dung: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động đã được cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận và nơi làm việc của người nước ngoài

- Bản chụp giấy phép lao động đã được cấp

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

i. Phí, lệ phí

Không có

k. Căn cứ pháp lý

- Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

- Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Văn bản công bố thủ tục

- Quyết định 1026/QĐ-BLĐTBXH năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

l. TTHC liên quan

- Thông báo khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

- Thủ tục Thông báo về người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không phải nơi mà người nước ngoài làm việc thường xuyên) - Quảng Ninh
Tag: luat lao dong, trợ cấp thôi việc