Nghị định số 96/2000/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hàn Điều 153 của Bộ Luật lao động về ban chấp hành công đoàn

Nghị định quy định việc chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, quyền và trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động