Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại và cung cấp dịch vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh v...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:   Giám đốc Sở Lao động - Thương bi...

Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     -Sở Lao động Thương binh và Xã ...

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     - Giám đốc Sở Lao động - Thươn...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉ...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp làm việc tại Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...

Cấp giấy phép cho người nước ngoài đã được cấp giấy phép - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Giám đốc Sở Lao động - Thương b...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện:     Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh ...

Thông báo về người nước ngoài đến làm việc - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

a. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội b. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:     Sở Lao động thương binh và xã hội...

Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập...